Orgány spoločenstva

zvolené na zhromaždení 29. 06 2013 a doplnené na zhromaždení 25. apríla 2015

Výbor

Výkonný orgán spoločenstva. Je volený zhromaždením na 5 rokov.


Dozorná rada

Kontrolný orgán. Je volený valným zhromaždením na 5 rokov.


Valné zhromaždenie

Najvyšší orgán spoločenstva. Koná sa najmenej raz za rok.

Dokumenty z posledného valného zhromaždenia
URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk